Paslaugos » Specialiojo pedagogo, logopedo paslaugos

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos specialiosios pedagoginės pagalbos ir specialiosios pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo tvarkos aprašas 

 

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų:

1. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
2. bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis;
3. padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas;
4. pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti programas.

Konsultacijos  laikas: 12.55–13.40 val.

 

 

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Konsultacijos laikas: 12.55–13.40 val.

 

 

Specialioji pedagogė, logopedė Vilma Simanavičienė,  el. p. vilma.sima@gmail.com;

Specialiosios pedagogės darbo grafikas

Logopedės darbo grafikas

 

2020–2021 m. m. I pusmečio specialiojo ugdymo tvarkaraštis

                              

                                 

2020-2021 m.m.  I pusmečio Logopedinių pratybų tvarkaraštis