Administracinė informacija » Tvarkos ir taisyklės

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos mokinių elgesio taisyklės

 

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos, nelankymo prevencinių priemonių ir pagalbos organizavimo mokyklos nelankantiems mokiniams tvarkos aprašas

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas
Asmens duomenų tvarkymo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje taisyklės
Mokinių asmens duomenų tvarkymo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje taisyklės
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 

Mokyklos darbo tvarkos taisyklės

 

Įsakymas dėl Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklių pakeitimo

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero potvarkis dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 

Mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos darbo nuotoliniu būdu taisyklės
Mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų vertinimo tvarka
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos mokyklinių geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos pailgintos darbo dienos grupės  tvarka

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos prieš smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų igyvendinimo priemonės
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonės

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos krizių valdymo tvarkos aprašas

 

Astos Gerhardt inicijuotos paramos premijos skyrimo nuostatai