Administracinė informacija » Tvarkos ir taisyklės

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos, nelankymo prevencinių priemonių ir pagalbos organizavimo mokyklos nelankantiems mokiniams tvarkos aprašas
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema 
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Asmens duomenų tvarkymo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje taisyklės
Mokinių asmens duomenų tvarkymo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje taisyklės
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 

Mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Įsakymas dėl Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklių pakeitimo

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero potvarkis dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 

Mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo pakeitimas

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos darbo nuotoliniu būdu taisyklės