Paslaugos » Socialinio pedagogo paslaugos

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

   Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti įgyvendinti  vaiko teisę į mokslą, jam pačiam, jo tėvams ir mokytojams šalinant mokyklos nelankymo priežastis, susigrąžinti iš mokyklos išėjusius vaikus, padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal savo psichines ir protines galias ir joje optimaliai adaptuotis.

    

    Socialinė pedagogė Daiva Kačkauskienė:

  1. vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;

   2. padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas;

  3. bendradarbiauja su klasių auklėtojais kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.


Informacija tėvams apie patyčias, smurtą ir skriaudą

 

Socialinė pedagogė Daiva Kačkauskienė, el.p. daiva.kackauskiene@gmail.com;