į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pranui Mašiotui - 155

 

Pranas Mašiotas gimė 1863 m. gruodžio 19 d. Pūstelninkų kaime (Vilkaviškio raj.), mirė 1940m. rugsėjo 14 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse. Vaikų rašytojas, pedagogas, publicistas, vertėjas, kultūros veikėjas.

Lankė Naumiesčio pradžios mokyklą. 1883 m., baigęs Marijampolės gimnaziją, studijavo Maskvos universiteto fizikos - matematikos fakultete. Universitete visą laiką priklausė Maskvos lietuvių studentų ir farmaceutų draugijoms.

1891 m. persikėlė gyventi į Rygą, kur iki 1915 m. mokytojavo. Gyvendamas Latvijoje, P. Mašiotas daug dirbo įvairiose organizacijose. Buvo vienas iš Lietuvių švietimo draugijos „Žvaigždė” steigėjų (pirmasis pirmininkas, vėliau - garbės narys). Kurį laiką sekmadieniais mokė Rygos lietuvių gimnazistes lietuvių kalbos.

I Pasaulinio karo metu pasitraukė į Maskvą, vėliau į Voronežą, kur 1915 – 1918 m. vadovavo M. Yčo berniukų ir mergaičių gimnazijai.

1918 m. rašytojas grįžo į Lietuvą. 1919 m. lapkričio mėnesį jis buvo paskirtas Švietimo viceministru. Nuo 1925 m. – Klaipėdos gimnazijos direktorius.

Iš 77 savo gyvenimo metų - 30metų atidavė pedagogikai: dirbo mokytoju Rygoje, Voronežo, Klaipėdos lietuviškų gimnazijų direktoriumi, švietimo ministro pavaduotoju.

Bendradarbiauti spaudoje P. Mašiotas pradėjo nuo 1884 m. Jo straipsniai pasirodydavo „Aušroje”, „Šviesoje”, „Vienybėje Lietuvininkų”, „Varpe”, „Lietuvių laikraštyje” ir daugybėje kitų laikraščių. Savo darbus jis pasirašydavo arba pavarde, arba slapyvardžiais: Ašaka, Ašakaitis, Ašakaitis Pranas, Bismarkis, Dėdė Pranys, Mark-bis, P. Mašaitis, P. Mošaitis, Rygietis, Tas, A. P., C. M., P. A., P. P. M., Pr., Pr. M., Pr. Mš. Parengė ir išleido apie 150 knygų. Iš jų 8 vadovėliai (matematikos, fizikos, rašybos), 30 knygų - grožinė literatūra vaikams ("Pasakėlės", "Augalų pasakos", "Kai knygas draudė", "Senelio pasaka", "Kiškiai"), 60 knygų išversta iš kitų kalbų: D. Svifto "Guliverio kelionės", D. Defo "Robinzonas Kruzas", H. Veslo "Pirmieji žmonės mėnulyje" ir kt.